PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
55.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2007.11.12.

Részletes vita
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
Felszólalás: 4 p 58 mp
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Kedves Képvisel?társaim! Pettkó képvisel?társam meglehet?sen részletesen és pontosan fölvázolta azt, hogy ha az el?ttünk lév? törvénytervezet elfogadást nyer, az milyen formában érinti az egyházak támogatását, financiális feltételeit és lehet?ségeit. Az általános vitában err?l a kérdésr?l meglehet?sen éles vita alakult ki érthet? módon. Nem is vitatták az el?terjeszt?k oldaláról azt a szándékot, hogy az egyházak támogatása sokkal inkább a hív?k támogatására alapozódjon. Tehermentesít?djön az állam, és vonuljon vissza az egyházak támogatásából.
Teljes mértékben egyet tudok érteni azokkal a képvisel?társaimmal, akik azt mondják, hogy ezt megtenni óriási hiba lenne. Tévedés lenne az el?terjeszt?k részér?l, egyszer?en azért, mert, id?re van szükség ahhoz, hogy a társadalom tudata, felel?sségvállalása - beleértve a hív?ket is - átalakuljon egy korábbi, évtizedeken keresztül megszokott rendszerr?l egy új, felel?sségteljesebb gondolkodásra.
Az itt lév? el?terjesztés a 0,9-hez képest jó esetben 0,6-0,7 közötti nagyságrend? támogatást tud biztosítani, és ez milliárdos nagyságrend? kiesést jelent. Egyetértek Donáth képvisel?társunk javaslatával egy áthidaló, vállalható, az egyházak számára is mindenképpen biztosabb hátteret biztosító és azért mégiscsak a hív?k támogatására épít?, jobb alternatíva, mint ami az el?terjesztésben van. Ennek ellenére én mégis azt mondom, hogy ennél is jobb lenne az, ha a jelenlegi törvény idevonatkozó része változatlan maradna.
(19.40)
Figyelembe véve Balog és Szászfalvi képvisel?társaink javaslatát, és hivatkozva a vatikáni vegyes bizottságban folyó tárgyalásokra, amelyek ezt új alapra fogják helyezni, nem lenne célszer? a feleslegesen felvállalt feszültséget néhány milliárd forintos megtakarítás érdekében társadalmi szintre emelni. Ez az egyházakkal a kapcsolatot olyan pályára helyezi, ami nehezen kezelhet?, nehezen vállalható, ami egészségtelen együttm?ködést vagy feszültségeket eredményezne.
Ezért azt javasolom, hogy a törvénytervezet e részét vegyék ki az el?terjeszt?k, és a jelenleg érvényben lév? rend mindaddig maradjon meg, amíg a vatikáni vegyes bizottságban a tárgyalások nyugvópontra nem jutnak, és egy megállapodás nem születik, amire aztán lehet hivatkozni.
Ha nem így teszünk, akkor egy szerencsétlen változás megzavarhatná a tárgyalásokat. Kényszerpályára helyezné, megzavarná a folyamatot. Meggy?z?désem, hogy sokkal többet ér az, ha ebben az esetben a jelenlegi státust és állapotot meghagyva, a támogatáshoz nem nyúl hozzá a parlament.
Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
vissza