PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
40.A rend?rségr?l..
2007.06.11.

Részletes vita
A rend?rségr?l szóló 1994. évi XXXIV. Törvény módosításáról
Felszólalás: 3 p. 58 mp.
Köszönöm, elnök úr!
Tisztelt Ház!
Abban, hogy a rend?rségr?l szóló törvény módosítása a parlament elé került, nem kis mértékben szerepet játszottak az elmúlt hónapok eseményei. A legtöbb törvénymódosítás elképzelés, kiegészít? javaslat, illetve maga a módosító javaslat is ezekb?l a tapasztalatokból indul ki. Próbálja betömködni azokat a lyukakat, amelyek bizonyos hiátusuk miatt megválaszolhatatlanná tettek néhány fontos kérdést.
Nagyon sajnálom, hogy többek javaslata – Hankó Faragó képvisel?társam nevével fémjelezve – végül is formai okok miatt nem kerülhet elfogadásra. Ez nem egyéb, mint a rend?ri intézkedésnél a rend?r személyének azonosítására alkalmas jelek nagyon pontos körülhatárolása. Megemelem a nem létez? kalapom – vagy legalábbis itt nem lév? kalapom – azok el?tt, akik ezt ilyen pontosan összeszedték, és fel merték vállalni ezt a javaslatot. Meggy?z?désem, hogy nagyon sok félreismerhet? jelenséget vagy szándékot lehetne kisz?rni azáltal, ha pontosan lehetne a rend?röket azonosítani, és kötelez? lenne nekik az intézkedés során saját maguk azonosításáról valamilyen formában tanúbizonyságot adni. Arra biztatom azokat, akik ezt beadták, hogy az els? leend? alkalommal ismételjék meg.
A magam részér?l hasonlóképpen teljes mértékben azonosulni tudok azzal, és támogatni tudom azt a tömegoszlatással kapcsolatos módosító indítványt is, amely az uniós tapasztalatokra hivatkozva – s ha ez így van, kérem a szakembereket, hogy er?sítsék meg, ha pedig nem, akkor cáfolják meg – leírja, hogy a gumilövedék használata az uniós országokban tiltott; indoklásképpen ugyanis ez van ide leírva. Ha nem így van, akkor e tekintetben érdemi eligazítást kellene kapnunk. Magát a felsorolást, hogy mit és milyen formában lehet tenni, korrektnek tartom, de hogy mit zár ki, a szakemberekt?l szeretném hallani. Mi az, ami elfogadható vagy elfogadhatatlan.
Végül pedig a harmadik kérdés: a törvényjavaslat 3. §-ában egy olyan módosítást kezdeményez, amely beemeli a központi szervek, rend?r-f?kapitányságok közé jelz?ként a megyei, f?városi rend?r-f?kapitányságokra való utalást. Ennek indokoltsága nyilván az, hogy akár csak lopva is, de ne kerüljön be a regionális szervez?dés elismerése a parlament által. Ha ez ilyenformán nevesítésre, pontosításra kerül, akkor azt jelzi, hogy a megyei, f?városi rend?r-f?kapitányságok m?ködése a parlament által is elfogadott, elismert és támogatott Ugyanakkor korlátozott a regionális típusú szervez?dés. A magam részér?l ezt mindenképpen támogatom, és üdvözlöm, hogy módosító indítványként bekerült.
Köszönöm szépen, elnök úr.
vissza