PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
41.A Roma Integráció..
2007.06.11.

2 óra 15 perc (hajnalban)
Részletes vita
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervr?l
Felszólalás: 5 p. 19 mp.
Köszönöm elnök úr!
Tisztelt Képvisel?társaim!
Az általános vitában tulajdonképpen az összes lényeges kérdést érintettük. Úgy t?nik, mintha a módosító indítványok között kevésbé fontos kérdések lennének. Mégis arra hívnám fel a figyelmet, hogy ennél a stratégiai tervnél, egyáltalán nem formális kérdés annak a tisztázása, ami az általános vitában is szóba került. A módosító indítványok között is tetten érhet?, hogy az anyag címében és általában az anyagban a „roma” kifejezést használja. Néhányszor említi a „cigány” kifejezést, de nincs a kett? konzekvensen használva, nincs értelmezve. Úgy t?nik, mintha a „roma” kifejezés egy civilizáltabb, irodalmibb, elfogadottabb kifejezésként kerülne ide, a „cigány” kifejezés pedig valahol szégyellnivaló lenne.
Meggy?z?désem, hogy egyik sem igaz, egyik sem pontos. Van abban igazság, amire a módosítás javaslat kísérletet tesz. Bár az ezt tárgyaló bizottságok ezt nem fogadták el és nem támogatták. A kifejezéseket egymás mellett és párhuzamosan lehetne használni. Tehát az egyik alternatíva az, hogy „roma/cigány” kifejezésként használja. Erre van módosító javaslat. Ezzel tulajdonképpen kihúzhatnánk a méregfogát ennek a vitának. Vagy ha mégsem, akkor viszont ennek a stratégiának a legelején tisztázni kellene ezt a fogalmat. Hogy egyértelm? legyen a társadalom, a politikusok számára és az érintettek számára is, hogy mikor melyik kifejezést és miért használjuk. A legkülönböz?bb megközelítés van, szeretném mondani. Még a cigányság körében is van vita e vonatkozásban. Nyelvészeti jelleg?, társadalompolitikai jelleg?, és sorolhatnám tovább, hogy milyen motiváltságú a vita.
A módosító indítványok között: többször találkoztam azzal a kísérlettel, hogy az úgynevezett teljesítésr?l való elszámoltatás évente történjen meg. Ezt két ok miatt sem tartanám indokoltnak. Ezek közül, a legfontosabb az, hogy legalább kétéves kifutás kell ahhoz, hogy a mindenkor elkészített, úgynevezett cselekvési programok hatását mérni lehessen. De ez inkább egy formális jelleg? dolog. Sokkal inkább azt mondanám, kell, hogy legyen a parlamenten belül egy általánosan elfogadott rendez?elv, amely a stratégiai jelleg? programok esetében a beszámoltatási határid?ket, id?távokat egységesíti.
(2.20)
Most tárgyaljuk egyébként, a sportstratégiával kapcsolatos elképzeléseket, és ott is a két év jelenik meg. A gyermekszegénység esetében – röviden mondom a program címét – szintén a kétéves beszámolási kötelezettség jelent meg, és sorolhatnám még tovább. Tehát egységesíteni kellene a stratégiai jelleg? programok esetében a beszámolási id?távokat, és ebben az esetben is a két év szerencsésebbnek t?nik.
Végül még egy megjegyzésem lenne. Szintén a módosító indítványok között találkoztam azzal a megközelítéssel, amely vitatja, hogy a romák érdekképviseletét ellátó szervezetekkel egyetértésben lehet akármit is megtenni. Ezért javaslatot tesz arra, hogy a magyarországi roma-cigány közösségek érdekképviseletét is szolgáló szervezetek többségi egyetértésével lehessen megtenni. Úgy gondolom, hogy ez fából vaskarika, semmiképpen nem lenne szerencsés ezen változtatni. Értem én, hogy miért gondolják a változtatást: egyszer?en azért, mert nincs egységes cigányság, nincs egységes és független érdekképviselete a cigányságnak. (Az elnök a cseng? megkocogtatásával jelzi az id?keret leteltét.) Ez egy törekvés arra, hogy ezt kivédjék. Szerintem az egységesebbé váló cigány érdekképviselet megteremtése lenne inkább a cél, mint hogy ezt ennek megfelel?en megváltoztassuk.
Köszönöm szépen.
vissza