PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
31.A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról..
2007.05.15.

Általános vita
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységr?l, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletr?l
Felszólalás: 9 p. 24 mp.
Elnök Úr!
Képvisel?társaim! Tisztelt Államtitkár Úr!
Nem az els? és nem is az utolsó olyan törvényjavaslat, törvénymódosítási javaslat, ami azért van itt, mert az uniós megfelelési kényszer miatt, el kell végezni ezt a munkát. Ugyanakkor pedig teljes mértékben egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a kényszer mellett ez esetben jó szakmai hozzáértéssel és érzékkel sikerült a lehet?séget kihasználni és mindazt elvégezni, aminek egy ilyen kényszer híján nem állt volna neki a tárca. A területnek, a könyvvizsgálói munkát végz?knek és a velük kapcsolatba kerül? megbízóknak kell egy olyan biztonságos háttér, támpont, amit ez a törvény keretbe foglal.
Mondandómnak egy részét Göndör István és Hankó Faragó Miklós elmondta, ezekre csak utalnék pár mondattal. Talán a legfontosabb az, hogy a törvény, ez a törvény a szabályoknak jelent?s részét, de nem a többségét foglalja keretbe. A szabályok nagyobb részét a kamara szakmai szabályozók formájában, teszi hozzá.
És a kett? így együtt adja az egészet, azt az egészet, ami a tevékenység határait, kereteit és sorvezet?jét adja.
Amit Hankó Faragó Miklós említett, azzal teljes mértékben egyetértek, nem el?ször fordul az el?, és nemcsak a pénzügyi tárcánál, hanem legutóbb a környezetvédelemnél is, hogy az uniós szabályoknál szigorúbb elvárásokat fogalmazunk meg. Ez a struktúra rugalmas m?ködését, és az alkalmazkodóképesség határait korlátozva id?nként az ellenkez?jére fordulhat, és a hatása esetleg annyira korlátozó, hogy negatívan hat. Nem akarom megismételni azokat a példákat, amelyek ennek kapcsán elhangzottak, és amelyeket célszer? lesz a javaslatok során figyelembe venni.
Én is kamarapárti vagyok, méghozzá er?s kamarapárti, ami a társadalom legkülönböz?bb területein nagyon hiányzik. Itt, az er?s kamara mintegy példa a társadalom más területei számára arra, hogyan lehet és kell a kamaráknak olyan feladatot, funkciót, hatáskört adni, amivel aktív és tényleges résztvev?ivé válnak a társadalmi-gazdasági folyamatoknak.
Nyilván nem kell nagyon messze menni, hogy olyan országot találjunk ahol a kamaráknak sokkal nagyobb hatásköre van. Itt rendkívül fontos az, hogy kamarai tagsághoz kötött a tevékenység, amib?l következik egy fordulattal, hogy az engedélyezést is a kamara adja. Ebb?l következ?en nemcsak a tagsági viszonyt hozza létre, engedélyezi, hanem ezt követ?en a kontrollt is a kamara jelenti. Hiszen ahol kiadok egy engedélyt, ahol t?lem függ az, hogy ki kap és milyen feltételekkel a tevékenységhez jogosítványt, ott az enyém a felel?sség, hogy valóban folyamatosan fenn is maradjon az a feltételrendszer, meg is feleljen, ennek az, aki ezt az engedélyt megkapta.
Rendkívül fontos, amir?l Göndör István beszélt, az önkormányzatok vonatkozásában a kamarai tevékenység. Egyszer?en azért, mert az önkormányzatok többségében a képvisel?k nagy része valójában kapaszkodókat keres, és pártsemleges kapaszkodót keveset talál. Ezek közé tartozik egyébként a könyvvizsgálói vélemény, az a könyvvizsgálói vélemény, amire vissza lehet hivatkozni, és nagyon nehéz politikai alapon az ellenkez?jét állítani. Nagyon fel kell arra készülnie valakinek, legalább olyan színvonalon kell lennie, mint magának a könyvvizsgálónak, hogy kétségbe vonja a könyvvizsgáló állításait. Tehát adott esetben a parttalan vitáknak szab határt a könyvvizsgálói jelentés, ezért fontos az, hogy felkészült könyvvizsgálók legyenek.
Ugyanakkor van egy hátulüt?je is, ha úgy tetszik, a számos el?nye mellett egy hátránya is annak, hogy az er?s kamarai hatás besz?kíti a kiadott jogosítványok számát, éspedig az, hogy túl nagy a koncentráció a piacon. Túl sz?k az a kör, amelyik mint könyvvizsgáló, véleményt mondhat. Ezt a kört a szakmai elvárások, magasan tartása mellett b?víteni kell. Lehet?séget kell arra biztosítani, hogy több könyvvizsgáló végezhessen tevékenységet. Bizonyos vonatkozásokban az Európai Gazdasági Térség államaiból ezt a funkciót, ezt a feladatot engedéllyel felvállalók köre a jöv?ben feltehet?en b?víteni fogja. Tehát az uniós államokból várhatóan lesznek megfelel? jogosítvány birtokában érkez?k a magyar könyvvizsgálói piacon.
A felel?sség, kettéválasztásáról én csak elismeréssel tudok szólni, a szakmai és az anyagi felel?sség két különböz? kategória. Az egyik esetben a szakmai felel?sséget a kamara állapítja meg, a másik esetben, az anyagi felel?sség esetében pedig a könyvvizsgálói tevékenység során okozott anyagi kárért kell csak felel?sséget vállalnia a könyvvizsgálónak.
És végül nem a könyvvizsgálói körbe tartozik, de ennek a határmezsgyéjén érdemes róla szólni. Van Magyarországon mintegy 20 ezer könyvviteli szolgáltató szervezet és személy. Értem ez alatt a könyvel?i tevékenységet végz?ket, az adótanácsadói tevékenységet végz?ket, akiknek ma Magyarországon nincsen kamarája. Tehát igen-igen fontos lenne, ha a magyar adó- és könyvel?i kamara létrejöhetne, illetve olyan színvonalon m?ködhetne, ami legalábbis megközelítené a könyvvizsgálói kamara tevékenységét. És ez nemcsak egy belterjes szervezet lenne, hanem éppen a könyvvizsgálói kamara tevékenységét kiegészítve, ahhoz párosulva végezhetne eredményes tevékenységet. Ott, ahol ez a tevékenység ma még csak nagyon nyomokban található meg.
Úgy érzem, alakul az ötpárti és a független képvisel? támogatását is bíró el?terjesztés. A törvényt a magam részér?l nyilván el is fogom fogadni.
Köszönöm szépen. (Szórványos taps.)
vissza