PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
10.Interpelláció Gráf József FVM. miniszterhez
2006.07.03.

Interpelláció Gráf József FVM. miniszterhez
Az állami tulajdonban lév? utak értékesítésének, illetve magántulajdonba kerülésének megel?zése, illetve kizárása
Interpelláció: 2 p. 11 mp.
Tisztelt Miniszter Úr!

Állampolgári bejelentés alapján merült fel, hogy a Nemzeti Földalapkezel? Szervezet földterületek értékesítésére vonatkozó pályázati hirdetményeiben Somogy megyében útként szerepl? önálló ingatlanok is szerepelnek. Ezeknek az utaknak különböz? m?velési ágú ingatlanokkal együtt történ? értékesítése a kés?bbiek során a m?velést ellehetetlenít? tényez?vé válhat.

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tv. (1) bekezdése csak kivételesen és kizárólag közcél érvényesítése érdekében teszi lehet?vé m?velés alól kivett ingatlanok értékesítését. Az NFA vagyoni körébe tartozó saját használatú utakat pedig a Nemzeti Földalapról szóló törvény 13.§. (9) bekezdése értelmében els?sorban a települési önkormányzatok tulajdonába kellene adni, illet?leg megállapodás alapján az érdekeltek használatába.

A kérdéses utak magántulajdonba adása, azok jellegének az Úttörvény 29.§ (3) bekezdés szerinti tisztázása nélkül a kés?bbiek során állandó jogvitákra és a földhasználatokat akadályozó körülmények létrejöttére vezethetnek, amire több korábbi példát tudok felhozni.

Az állampolgári észrevételek alapján JÖF/38/2006. sz. (március 29-én kelt) levelemmel megkerestem a Nemzeti Földalapkezel? Szervezet elnökét a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A javaslatban hivatkoztam, illet?leg mellékeltem a kifogásolt pályázati hirdetményeket, amelyekben önálló helyrajzi számon Út ingatlanok szerepeltek.
A fenti két hónappal ezel?tti megkeresésemre, illet?leg javaslatomra válasz a mai napig nem érkezett, annak május 1 l-i megismétlése ellenére sem.

Kérem Miniszter Urat, hogy a külterületi utak kérdésének rendezése érdekében - a meglév? érvényes jogszabályoknak megfelel?en - miel?bb tegye meg a szükséges intézkedéseket.
vissza