PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
9.A helyi önkormányzatokról..
2006.06.27.

Általános vita
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
Felszólalás: 8 p. 49 mp.
Elnök Úr! Miniszter Asszony! Tisztelt Ház!

Ha két szót keresnénk, ami mentén folyik a vita, illetve a törvényjavaslatok milyen célt kívánnak elérni, akkor sokan a hatékonyabb m?ködést jelölnék meg, én inkább azt mondom, hasznosabb m?ködtetés a célszer?bb.
Ennek a célnak az elérése érdekében a dekoncentrációs folyamateszköz mind az államigazgatás vonatkozásában, mind pedig az önkormányzati területen. Kevés szó esik arról, amir?l az egész problémakör szól. Tulajdonképpen 16 év óta a magyar önkormányzati rendszerbe folyamatosan és állandóan kerültek újabb ás újabb feladatok az önkormányzatok különböz? szintjére. Bár törvényi kötelezettség lett volna, hogy mellé forrást is rendeljenek, de bármilyen kormány is volt, egyik sem tette meg, ezért folyamatosan n?tt a feszültség: Nem véletlen, hogy az ÖNHIKI-s önkormányzatok köre ebben az id?szakban jelent?sen növekedett.
Ha van valahol teend?, akkor e területen van. Ezért a törvénytervezet 11.§. 2. pontját, amely erre vonatkozóan határoz meg elvárást, különösen fontosnak és támogatandónak tartom.

Ugyancsak hasonló problémát jelent (ha már a megyékr?l esett szó), ugyanezen 16 esztend? alatt, hogy a települések a térségi feladatot ellátó intézményeiket minden különösebb korlátozás nélkül adhatták át a területi középszint? önkormányzatoknak m?ködtetésre. Természetesen azokat adták át, amelyek normatív támogatásból nem m?ködtethet?k. Így folyamatosan a megyei önkormányzatok m?ködési feltételei romlottak ezzel, ugyanakkor például a vagyont, a tulajdonjogot nem adták át.
Ez megint csak egy konfliktushelyzetet jelent, ami nem tartható fenn.

A kistérségekr?l szóltam már. Nagy lehet?ségnek tartom. Minden tapasztalat azt mutatja, hogy egyenl?re sok a kihasználatlan lehet?ség. Az önkéntességet természetesnek tartom. Az önkéntesség mellett sokkal inkább a szükségszer?ség felismerésének és felismertetésének a lehet?ségét tartom a legfontosabbnak. Ugyanakkor vannak kistérségek, amelyikr?l, Móring képvisel? társam beszélt ás jól m?ködik, 10 település tartozik hozzá. Ez is Somogy megyében van, és egy másik, a Kaposvár környéki, amelyhez 76 település tartozik. Képtelenség m?ködtetni, a kett? között akkora különbség van, hogy ugyanazon törvényi keretek között, ugyanazon lehet?ségeket nem lehet az egyeik esetben kihasználni, más esetben pedig korlátot jelent a nagyságrend.

Nos, régió és megye,
Mint megyei vezet?, nyilvánvalóan nem lennék teljesen hiteles, ha most a megyék mellett szólnék és a régiókat próbálnám itt most valamilyen módon támadni. A Dél-Dunántúlon Somogy, Tolna ás Baranya megyékben kísérleti jelleg? társulásos régiót kezdtünk el m?ködtetni. Számos kedvez? tapasztalatunk van. Képvisel?társunk, aki most életének legnagyobb csatáját vívja, Toller László - ás egy fohászt azért küldjünk neki, hogy ez sikerüljön - áll az élén ennek a társulásnak. Sok okos tapasztalat jött össze. De könyörgöm, érvként ne írjuk le, mert nem igaz, különösen Somogy megyében nem igaz az a megállapítás, hogy a települési önkormányzatok nem igényelték a megye segítségét ás a megye pedig nem nyújtott segítséget, támogatást a településeknek. Ezzel ne érveljünk a régiók érdekében, és a megyék ellenében. Így nem igaz. A régió els?sorban hatáskör kérdése és nem méret kérdése.

Vagy kap hatáskört vagy nem kap hatáskört. A közszolgáltatás min?sége nem attól függ, hogy milyen magasra helyezzük azt, hanem attól, hogy milyen feltételeket biztosítunk hozzá. Erre kellene a f? hangsúlyt helyezni és ehhez kellene a jelenleginél több garanciát adni, több garanciális elemet beépíteni.

Végezetül még egy gondolat, ami mindenképpen ide kívánkozik.
A tervezet az adott megye jogutódjául a regionális önkormányzatokat jelöli meg. Ezen belül kényes kérdés a vagyon. Különösen ha abból az aspektusból közelítjük meg, hogy a jogutód a regionális önkormányzat. Ez azt jelenti az én olvastomban, hogy a megyei önkormányzati vagyon tulajdonosa a regionális önkormányzat lesz. A valóságban ezt úgy kellene értelmezni és úgy kellene megbontani, hogy a megyei önkormányzat vagyonának a további tulajdonosa, kezel?je az legyen, akihez a megyei önkormányzati feladat kerül. Ugyanilyen lehet?ség még a nagyváros, a kistérség is, a kistérséget alkotó települések közössége.
Vagyis ne sz?kítsük le kizárólag a régióra a jogutódlás kérdését.

Tisztelt Ház!

A legfontosabb mondatot ebben a kérdésben Boros Péter miniszterelnök úr mondta, amikor úgy fogalmazott, hogy talán hasznosabb lett volna el?bb lefolytatni és lezárni az alkotmánymódosítási vitát. Ami ott meger?sítést nyer, annak mentén a további kidolgozó munkát végezni. A nyári szünetben kevesen vagyunk itt a teremben, akik felvállalják, hogy mondjuk a véleményünket. De lehet hogy ez is felesleges lesz, ha az alkotmánymódosításnak az érintett elemei a 2/3-os támogatottságot nem kapják meg. Bízom abban, hogy a magyar parlamentet alkotó pártok, képvisel? csoportok és frakciók számára az lesz a fontos, hogy egy hasznosan m?köd?, hatékonyan m?köd? önkormányzati rendszerhez megteremtjük a feltételeket. A dekoncentrációhoz pedig mindaz a törvényi háttér megteremt?dik, ami nélkül a hatékonyabb m?ködés nem képzelhet? el.

Köszönöm!
vissza