PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOK
vissza
5.Az Alkotmányról szóló 1949. évi törvény módosításáról
2006.06.21.

Általános vita
Az Alkotmányról szóló 1949. évi törvény módosításáról
Felszólalás: 8 p. 22 mp.
Elnök Úr! Tisztelt Ház!

Az el?ttünk lév? törvényjavaslat alapvet?en eldönti az ezt követ?en tárgyalandó témákkal kapcsolatos álláspontunkat. Világosan kirajzolódnak. azok az er?vonalak, amelyek mentén el lehet mozdulni, vagy amely lehetetlenné teszik a megvalósítást. Ezért rendkívül fontos az a vita, amely most zajlik.
Két részéhez kívánok hozzászólni. El?ször a választási id?pontok és id?távok kérdéséhez. Teljesen logikus és érthet? a 6 éves választási id?szakra vonatkozó javaslat. Régi igény, hogy a parlamenti választás és az önkormányzati választás ne essen egy évre. Egymásra gyakorolt hatása váljon ketté. Ez, amennyiben többségi támogatást kapna, ésszer? lenne. Az a 3 éves id?szak, ami a megyei önkormányzati választásra vonatkozik, összefügg azzal, hogy a régió - megye kérdés hogyan d?l el.. Azt a kérdést felvetni, hogy 2 év múlva újabb önkormányzati választás legyen, egyáltalán nem szerencsés. Akik ma felvállalják vagy fel fogják vállalni a települési képviseletek jöv?jét, építését, azoknak nyilvánvalóan id? kell, hogy megvalósítsák elképzeléseiket. A 2 éves id?tartam rendkívüli mértékben negatívan érintené azoknak a polgármesteri, képvisel?i tisztségre vállalkozóknak körét, akik érthet? módon kell? id?távban tudnak és akarnak gondolkodni. Ezért ez nem támogatandó.

Ami a megyét és a régiót illeti;
Ebben a kérdésben már többször elmondtam a véleményemet. Amennyiben ez azt jelenti, hogy gyenge megyék helyett er?s régiók jönnek létre, és ehhez a kell? garanciák is megvannak, eszközök, források kidolgozásra kerülnek, akkor minden további nélkül támogatható. Természetesen amennyiben nincs meg a 2/3-os többség, akkor el kell kezdeni gondolkodni azokon az alternatívákon, amiben a konszenzus kialakulhat. Ahol a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. Vannak ilyen alternatívák. Nem az a kizárólagos kérdés, hogy megye vagy régió, hanem reális alternatíva az is‚ hogy megye és régió.
Ez alatt azt értem, hogy önkormányzati megye és fejlesztési, forráselosztó régió, államigazgatási régió. Ha nincs meg a 2/3-os többség, úgy az államigazgatási régió mellett önkormányzati megye m?ködhet.
Ez esetben mit értek én e kifejezés alatt?
Az világos, hogy a dekoncentrált szervezeteket, amelyek eddig megyei szinten m?ködtek, vagy kormányzati szint? feladatokat láttak el, regionális szintre lehet telepíteni. Vagy koncentrálni, vagy dekoncentrálni.

Ehhez nem kell 2/3-os többség, esetenként még egyszer? többség sem a Parlamentben. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy létrejöjjön a választott megyei önkormányzati képvisel?kb?l, kistérségi önkormányzati vezet?kb?l, megyei jogú városi képvisel?kb?l delegálási elven a régiós testület, ami területfejlesztési, forráselosztási funkciókat láthat el. Ez nem jelent duplázást sem létszámban, sem költségekben. Választott emberekb?l áh, s jelent?s el?relépés a jelenlegi állapothoz képest, amikor is a regionális területfejlesztési tanácsokban az állami delegáltak a meghatározók. Vagyis jelenleg nem önkormányzati többség? a regionális területfejlesztési tanács, hanem állami akaratot érvényesít? testület. Ezt meg lehet szüntetni azzal, ha delegálási elven kizárólag a választott önkormányzati képvisel?kb?l tev?dik össze.


Még azt sem mondom, hogy kizárólag társult régióban lehet és szabad gondolkodni. Egy újabb fogalmat is kész vagyok javaslatképpen behozni, ez pedig a szövetségi régió, ami már több, mint önkormányzati társulás, tartalmazza azokat az egyéb tevékenységi köröket, ami az önkormányzaton kívül egy régióban m?ködik vagy m?ködtethet?. Vagyis jóval nagyobb lehet?ségeket, feladatköröket csoportosíthat a regionális testület mellé. Ha így lehetne ezt magvalósítani, akkor m?ködhetne tovább az önkormányzati megye és létrejöhetne az önkormányzati alapon m?köd? a regionális testület. Ezzel lényegesen meger?södne a régió, egyértelm?bbé válnának a hatáskörök és tulajdonképpen a szándék, a reform-szándék els? fontos lépése megtörténne, lehet?séget adva arra, hogy kés?bb kidolgozásra kerüljön egy m?köd?képes önkormányzati régió és ennek feltételrendszere.
Amikor költségtakarékosságról beszélünk a régió esetében és azt mondjuk, hogy kevesebb költségbe kerül egy régió m?ködtetése, mint három megyei testületé, akkor nem mondunk valótlant. De ne feledjük cl, hogy ugyanakkor valahol másutt jelent?s többlet költségek merülnek fel, például az állampolgárok részér?l, a települési önkormányzati vezet?k részér?l, akiknek ett?l kezdve a partnere a regionális önkormányzat. Ok fizetnék meg a megtakarításokat, és a rendszerben ezt ellentételezni kell. Ismerjük cl és ne tagadjuk le ezt a következményt..

Befejezésképpen még egyszer azt mondom, hajlandó vagyok és tudom támogatni az er?s régió létrehozását, ha minden eszköze és biztosítéka látszik Ha mindez láthatóvá válik, akkor ebben a parlamentben rövid id?n belül konszenzus alakulhat ki és további felesleges vitát, és ezáltal id?t tudunk megspórolni.

Köszönöm szépen.
vissza