HÍRLEVÉL
Korábbi hírlevél

Gyenesei István hírlevele 03. 31.

2006-03-31
Április 2. - Mosolykampány

A parlamenti választást megel?z? hét végén országszerte nagy kampány-rendezvényeket szerveznek a pártok. Különösen a f?városi nagygy?lések el?zményeinek ismeretében adódik a kérdés: vajon lehet-e másként? A Somogyért Szövetség országgy?lési képvisel?jelöltje - az elmúlt hetek települési programjainak jó hangulatát idézve - Mosolykampány elnevezés? estjeivel kínál alternatívát.
Mert lehet másként: tiszta és egyenes beszéddel, a térségnek szóló komoly üzeneteket kellemes kulturális élmények üde tavaszi csokrába kötve átnyújtani.

2006. április 2. (vasárnap) 15.30
BARCS, Deák Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka

2006. április 2. (vasárnap) 19.00
NAGYATÁD, m?vel?dési ház

HÁZIGAZDA: Dr. Gyenesei István, a SOMOGYÉRT Szövetség képvisel?jelöltje.

M?VÉSZBARÁTOK: Bencze Ilona színm?vész, Beregi Péter, Heller Tamás, a Mikroszkóp Színpad m?vészei.

2006. 03. 30.

Harmadszor is Déli Szél

Megjelent a Déli Szél cím? havilap harmadik száma a dél-somogyi térségben. A 22 ezer példányos ingyenes információs magazin interjút közöl dr. Gyenesei Istvánnal, a Somogyért Szövetség jelöltjével, valamint dr. Bertalan Péter politológussal, aki a két er?s pólus mellett megjelen? civilek esélyeit latolgatja. Egyházi személyek arról nyilatkoznak, hogy miként hat a kampány a két forduló közé "szorult" Nagyhétre és Húsvét ünnepére. Mindemellett közvéleménykutatás, a sportélet sok érdekessége, és játék kínál olvasnivalót a Déli Szél harmadik számában.

2006. 03. 28.

Csaknem tízezer ajánlás

A jelöltállítás határidejének végéig csaknem tízezer ajánlószelvényt kapott a Somogyért Szövetség jelöltje. Dr. Gyenesei István e helyr?l is köszöni a feléje irányuló bizalmat. A négy évvel korábbinál jóval több szelvényb?l (sok helyütt megtöbbszöröz?dött a cédulaszám) arra lehet következtetni, hogy a választók mindinkább eltökéltek a nagy pártoktól független, a szakmaiságot és a térség képviseletét el?térbe helyez? civil képviselet mellett. A Somogyért-jelölt minden fórumon kiemeli: fontos, hogy a választók csak a listán szavazzanak a pártokra, egyéniben viszont az általuk legalkalmasabbnak vélt jelöltet támogassák.

2006. 03. 27.

Webnaplót nyitott a megyei elnök

Internetes napló írásába kezdett dr. Gyenesei István. A Somogy Megyei Közgy?lés elnökének blogja ma 14 órától érhet? el a Somma.hu cím? online napilapon, vagy közvetlenül a gyenesei.blog.somma.hu címen.

Március 14-én, a megyei sajtónapon újságírók el?tt jelentette be a megyei közgy?lés elnöke: a sajtóba nem feltétlenül kerül?, de közérdek?nek vélt személyes élményeit és gondolatait webnaplójában tárja az érdekl?d?k elé. A köszönt? - Kedves Naplóm Olvasója! - utáni els? bejegyzés ez az esemény lett. Azóta minden napot blogolással zárja Gyenesei István: az elmúlt hét történései ma váltak nyilvánossá.

- Aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok egy internetguru, viszont az újra nyitott és fogékony annál inkább – mondja Gyenesei István. – Nem tagadom, hogy a blogot olyan lehet?ségnek tekintem, amivel még többet elmondhatok magamról annak, akit ebben a szabadabb formában is érdekel a véleményem. De amint a színésznek is megbocsátható, ha a szeret a közönség elé állni, úgy talán a politikusnak is, ha él a nyilvánosság új eszközeivel.

A bloggal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket, érdekes sztorikat és akár fotókat a www.gyenesei.hu cím? internetes oldalára vagy a velemeny@gyenesei.hu cím? címre várja a megyei elnök, hogy naplójába az olvasók ne csak közvetve, a közös élmények révén, hanem akár közvetlenül is „beleírhassanak”.

2006. 03. 21.

Civil er?t a parlamentbe

Gyenesei István – információink szerint – az egyetlen civil képvisel?jelöltként készül a parlamentbe a Somogyért Szövetség színeiben. Azt mondta: van elegend? ereje ahhoz, hogy a parlamenti munkát összeegyez-tesse a megyei közgy?lés elnöki posztjával.– Ön szerint miért fontos, hogy a civilek is helyet kapjanak a törvényhozásban?

– A civil szó értelmezése pontatlan a magyar köztudatban. A civil tulajdonképpen a kevésbé hozzáért?t, elkötelezettet jelenti, holott pontosan fordítva van. A civil az, aki nem tesz h?ségesküt valamely csoporthoz és olyan értékeket képvisel, amelyek egyetemesek és sem jobbról, sem balról nem kisajátítottak. Az egyenruhába bújtatott emberek – a pártkatonák – nem rendelkeznek ezzel a szabadságfokkal. A szabadság szó itt a legfontosabb, ráadásul a civil társadalom gyökeréb?l ered?en sokkal inkább összeköti az embereket. A pártok viszont természetrajzukból fakadóan elválasztanak. A Somogyért Szövetség azonban mindenkivel együtt tud m?ködni, aki Somogyért akar tenni. Ez a gondolkodás megyei közgy?lésben már vizsgázott a Somogyért Egyesület révén. Ennek a gondolatnak a parlament vitele olyan lehet?ség, amit ha többen felismernek, akkor négy év múlva több ember is elindulhat a választáson, aki ma azért nem vesz részt az országos politikában, mert csak pártszínekben lehet indulni, függetlenként pedig szinte lehetetlen bejutni a parlamentbe.

– Ma párttámogatás nélkül nagyon nehéz bejutni a parlamentbe. Milyen pártok támogatják Önt?

– A mandátumszerzésben az MDF támogat, mert az az ér-tékrend, amit én képviselek, számára elfogadható, szimpatikus. Jelöltséget nem vállaltam az MDF színeiben, bár felkértek rá. Úgy támogat, hogy nem indít jelöltet a 6-os választókerületben. A kereszténydemokraták bizonyos ága is támogat és nagyon sok civil szervezet, nyugdíjasszervezet, polgár?rök, ifjúsági szervezetek, lokálpatrióta szervezetek.

– Ma az látszik, hogy a jelenlegi parlamenti viszonyok között függetlenként nagyon nehéz szóhoz jutni. Csatlakozna valamelyik frakcióhoz?

– Ha bekerülök, nem független képvisel? leszek. Nekem van jelöl?szervezetem. A különbség az, hogy engem olyan szervezet jelöl, amelynek én vagyok az egyetlen jelöltje. Ha bekerülök a parlamentbe, akkor sem független vagyok, hanem a Somogyért Szövetség képvisel?je. Ez egy sajátos státusz lehet?ségét adja. Egyrészt: minden képvisel?nek csak egy mandátuma, egy szavazati joga van. A pártok képvisel?i is csak egy gombot nyomhatnak meg. Ebben nem különbözünk egymástól. Abban viszont igen, hogy a pártok képvisel?i korlátozva vannak a véleménynyilvánításban. Annak gyakoriságát és tartalmát illet?en is. Én viszont nem. Számomra egyetlen korlát van: mit kívánnak az általam képviselteknek az érdekei, szóljak vagy ne szóljak, ha szólok, mit mondjak. Az is igaz azonban, hogy ezzel az egy szavazattal nem tudom megváltoztatni a parlament döntéseit, de a pártok egy-egy képvisel?je sem, csak a pártja révén.

– Tehát nem kíván egyik párt frakciójához sem tartozni.

– Igen.

– Amikor felmerült, hogy állami funkciót kaphat, sokan kérték, hogy ne menjen el Somogyból. Most hasonló szituáció következik.

– Én nem megyek el Somogyból, Somogyot viszem be a parlamentbe, és ez homlok-egyenest ellentétes dolog. A parlamentbe igazából bekerül százegynéhány MSZP-és, százegynéhány Fidesz-es, tízegynéhány SZDSZ-es, tízegynéhány MDF-es és bekerülhet a Somogyért Szövetség, mint jelöl?- szervezet. Lesz még vagy lehet még egy megye, amelyiknek a neve bekerül a parlamentbe? Valószín?leg nem.

– Ha mandátumot szerez, Ön szerint a képvisel?i munka összeegyeztethet? a megyei funkcióval?

– Ha én a megyei közgy?lés elnökeként tevékenykedem, kapok erre megbízást, felhatalmazást a következ? négy évre, akkor ezt vállalom, van annyi energiám, er?m. Ha ez így van, akkor miközben a megye nevét beviszem a parlamentbe, a megyei közgy?lés elnöke meger?södik azzal, hogy országgy?lési képvisel? is. Tehát az érdekérvényesít? fórumok, kapcsolatrendszerek száma, a kapcsolati t?ke megn?. A funkció révén a megye kapcsolati t?kéje is meger?södik. Ma a dolgok úgy m?ködnek, hogy ha egy országgy?lési képvisel? el akar intézni valamit, mondjuk területfejlesztési támogatásban akar segítséget nyújtani, akkor megkeresi a megyei területfejlesztési tanács elnökét, hogy segítsen. Nekem önmagammal nem lesz nehéz szót érteni.

– Mit hozhat Somogynak?

– Somogynak a képviselete eddig is meglehet?sen er?s volt. Azt is mondhatom: kevés olyan megye van, amelynek a képviselete ilyen er?sen megjelenik a kormányban, mint Somogyé miniszterek, államtitkárok, innen elszármazottak révén. Ehhez túl sokat nem lehet hozzátenni, különösen ha ez a kormány lehet?séget kap a folytatásra. Annyit mindenképpen hozzá tudok tenni, hogy miközben a miniszterek, államtitká-rok országos magaslatokból szemlélik a dolgokat, bár van somogyi köt?désük, ez csak másodlagos, nálam viszont ez az els?. Nekem els? a somogyi köt?dés. Vagyis: Somogy érdekében tudom hasznosítani az emberi kapcsolatokat, az információt, sok mindent. Ezernyi dolgot lehetne felsorolni, nincs különbség politikus és politikus között abban, hogy mire lenne szükség a megyében. Mindenki elmondaná, hogy els?sorban munkahelyekre lenne szükség, a közlekedési feltételek javítására, az oktatási rendszer korszer?sítésére, a nemzetiségek, kisebbségek helyzetének javítására. Ebben nincs semmi különbség az elképzelések között. Nekem azonban megadatik a lehet?ség, hogy nem csak megyét, a településeket is látom. Én a 6-os választókerületben 44, a megyében 245 különböz? települést látok sajátos gondokkal.

– Attól nem tart, hogy parlamenti képvisel?ként olyan helyzetbe kerülhet, hogy olyan országos döntést kell támogatnia, ami esetleg a somogyi embereknek nem hasznos?

– Erre egyetlen orvosság van, hogy civilként kell a parlamentbe bejutni, mert ott nem fordulhat el? ilyen helyzet. Arról nem szólva, ha nagyon éles lesz a két nagy párt versenye a parlamentben és az arányok nagyon kiélezettek lesznek, ahol egy-két szavazatnak is nagy súlya lehet, akkor egy ilyen képvisel?nek az értéke nem egy, hanem sokkal több.

Gáldonyi Magdolna

2006. 03. 18. Somogyi Hírlap

vissza